• Úlohy a ciele OZ pri ZUŠ Stupava

   • Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole v Stupave bolo založené 13. 12. 2004, zaregistrované Ministerstvom vnútra SR, VVS/1-900/90-252 18.

    Úlohou a cieľom OZ pri ZUŠ v Stupave je podpora hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a estetických činností zameraných na zmysluplné využívanie voľného času detí.

    OZ pri ZUŠ v Stupave poskytuje podporu hlavne v oblastiach voľnočasových aktivít:

    • zapájanie rodičov do výchovno - vzdelávacieho procesu
    • príprava detí predškolského veku, diagnostika motorických, výtvarných, hudobných a rytmických schopností a ich následný rozvoj
    • príprava spoločných projektov v jednotlivých oddeleniach ZUŠ
    • ďalšie vzdelávanie a doškoľovanie profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov
    • poradenstvo pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu umeleckého zamerania
    • všestranný harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa
    • OZ pri ZUŠ v Stupave dbá o zlepšovanie prostredia detí v ZUŠ
    • OZ pri ZUŠ v Stupave napomáha spoločným aktivitám rodičov a detí
    • OZ pri ZUŠ v Stupave podporuje aktívny prístup rodičov k aktivitám školy
    • OZ pri ZUŠ v Stupave v spolupráci s inými mimovládnymi organizáciami v rámci pripomienkového konania bude ovplyvňovať tvorbu právnych noriem
    • OZ pri ZUŠ v Stupave spolupracuje s verejnými, súkromnými, cirkevnými a vedeckými inštitúciami, ktoré sledujú príbuzné ciele a úlohy.
    • OZ pri ZUŠ v Stupave získava informácie o práci podobných organizácií v zahraničí, nadväzuje s nimi kontakty a spoluprácu.
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola v Stupave
   • zusstupava@zusstupava.sk
   • koncekoffice@gmail.com
   • +421 911 971 914
   • Cintorínska 2, 900 31 Stupava 90031 Stupava Slovakia
   • koncekoffcie@gmail.com
   • 31810314
   • 2021638080
  • Prihlásenie