• ČO JE HN?

    • Hudobná náuka je NEVYHNUTNOU súčasťou výučby hlavného predmetu v Hudobnom odbore, tj. hudobného nástroja alebo spevu.

     Žiak absolvuje 45 minútovú hodinu / 1 x týždenne.

     Počas vzdelávacieho procesu sa žiak oboznamuje s jednotlivými aspektami hudobnej teórie ako sú:

     • notový zápis v husľovom a basovom kľúči
     • stupnice a akordy
     • intervaly
     • rytmus 

     Okrem iného dostáva základy harmónie a hudobnej terminológie nevyhnutnej k jeho hudobnému vzdelaniu.

      

     Súčasťou hudobnej náuky sú zároveň Dejiny hudby, ktoré žiakovi otvárajú rôznorodosť hudobných slohov od staroveku až po 21. storočie. Toto poznanie následne formuje jeho chápanie skladieb skomponovaných v rôznych obdobiach a vedie ho k ich správnej interpretácií.

     Hudobná náuka je integrálnou súčasťou vzdelávania v hudobnom odbore, nakoľko vedomosti z tohto predmetu sú nevyhnutnou súčasťou ďalšieho napredovania v speve alebo v hre na konkrétnom nástroji.

     Hudobná náuka sa zadeľuje vždy na začiatku školského roka prostredníctvom triednych pedagógov